Ochrana osobných údajov a GDPR

Informácie o GDPR

 

Kto je správca osobných údajov

 • AF Distribution s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 52010180, DIČ: 2120864328, IČ DPH: SK2120864328, alfadog.info@gmail.com, +421 905 701 907

 

Zásady spracovanie osobných údajov

 • Osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • Osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, jasné a zákonné účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný
 • Rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • Prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • Osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané
 • Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležité zabezpečenia vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným alebo neoprávnenému spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Aké osobné údaje spracovávame

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

 

Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

 • Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

 

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

 • našim dodávateľom tovaru, logistiky a na účely účtovníctva
 • orgánom štátnej správy

 

Práva dotknutých osôb

     Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU byť oboznámený s údajmi, ktoré správca či spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovanie (článok 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žiadať ľudský preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby ich neaktuálnej verzie mu nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR) 

 

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a že podľa článku 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

 

AF Distribution s.r.o.
Karpatské námestie 10A
83106 Bratislava Rača
Slovenská republika
IČO: 52010180
IČ DPH (DIČ): SK2120864328
Czech
cz
Slovak
sk
EUR
CZK