Ochrana osobných údajov a GDPR

Informácie o GDPR

 

Kto je správca osobných údajov

 • AF Distribution s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača, IČO: 52010180, DIČ: 2120864328, IČ DPH: SK2120864328, alfadog.info@gmail.com, +421 905 701 907

 

Zásady spracovanie osobných údajov

 • Osobné údaje spracovávame korektne, zákonným a transparentným spôsobom
 • Osobné údaje zhromažďujeme výhradne pre určité, jasné a zákonné účely a nie sú spracovávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný
 • Rozsah spracovávaných osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov
 • Prijali sme všetky rozumné opatrenia, aby sme spracovávali presné a aktualizované osobné údaje
 • Osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú spracovávané
 • Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležité zabezpečenia vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických a organizačných opatrení pred neoprávneným alebo neoprávnenému spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 

Aké osobné údaje spracovávame

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

 

Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

 • Plnenie zmluvy: predaj tovaru a služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia

 

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

 • našim dodávateľom tovaru, logistiky a na účely účtovníctva
 • orgánom štátnej správy

 

Práva dotknutých osôb

     Podľa GDPR sú Vaše práva:

 • Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
 • Právo subjektu OU byť oboznámený s údajmi, ktoré správca či spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
 • Právo subjektu OU namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
 • Právo subjektu OU na obmedzenie spracovanie (článok 18 GDPR)
 • Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
 • Právo subjektu OU žiadať ľudský preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
 • Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby ich neaktuálnej verzie mu nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR) 

 

V súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a že podľa článku 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu. Zároveň Vás informuje, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť.

 

EUR
HUF